بایگانی برچسب‌ها : تراکنش فروش

ایجاد و چاپ فاکتور های تکرار شونده

Sales_Trans_9

 

با استفاده از این گزینه میتوانیم فاکتور هایی را که به طور مشخص تکرار میشوند را نسبت به تعداد روز یا ماه های تکرار، ایجاد و چاپ کنیم. بعنوان مثال قبض های برق که بصورت ماهیانه صادر میشوند را در اینجا میتوانیم ایجاد و چاپ کنیم.

توضیحات

فاکتور مستقیم

فاکتور مستقیم
فاکتور مستقیم

این بخش امکان ایجاد یک فاکتور بدون سفارش فروش و بصورت مستقیم را به ما میدهد و از مراحلی مانند ایجاد سفارش فروش یا سفارش کار چشم پوشی میکند. در ضمن برای ایجاد فاکتور مستقیم موجودی کالا حداقل باید یک باشد.

تحویل مستقیم

Sales_Trans_3

این قسمت را میتوان به عنوان یک هماهنگی بین واحد انبار و حسابداری تلقی نمود زیرا در زمان استفاده از این امکان انبار مربوطه که موجودی کالا از آنجا ترخیص میشود با واحد مالی که فاکتور فروش مستقیم صادر میشود هماهنگ میشوند چون اگر مستقیم فاکتور فروش صادر شود در انبار به هر علتی در انبار موجودی ناکافی باشد بایستی فاکتور باطل شود اما با استفاده از این امکان این مشکل حل میشود چون در حالت تحویل مستقیم میتوان تغییرات را اعمال کرد.